Nasza historia

Koło Łowieckie „Knieja” powstało w 1948 roku jako stowarzyszenie łowieckie leśników pracujących w Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu śląskiego przeniesionej w tym właśnie czasie z Bytomia do Opola. Jego założycielami byli: Antoni Dudik, Paweł Dowhyluk, Karol Galus, Zygmunt Kaczmarek, Antoni Podejko, Stanisław Panczakiewicz, Emil Solanowski, Zbigniew Sołtysik, Leon Szumski, Władysław Tarnawski, Zbigniew Trzemeski, Julian Wasylenki, Marian Wysocki, Zdzisław Zwoliński. Wpisanie do rejestru kół nastąpiło w lipcu 1952 roku. Początkowo członków w Kole było 22, w 1956 roku – 26, a w 1961 roku – 32. Obecnie Koło liczy 65 członków.

Do 1953 roku Koło polowało na terenach leśnych zarządzanych przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Opolu, a następnie Opolski Okręg Lasów Państwowych. Były to głównie zbiorowe polowania na zające, przeprowadzane najczęściej w ówczesnych nadleśnictwach: Chrzelice, Dobra, Kadłub, Tułowice, Niemodlin, Prószków, Kamień śl. Na polowania dojeżdżano najczęściej pociągiem, a później wysłużonym samochodem ZIS-5 prowadzonym przez zaprzyjaźnionego kierowcę – pana Mitmana. Od 1953 roku Koło „Knieja” polowało już na terenach przez siebie dzierżawionych- były to dwa obwody bezpośrednio ze sobą graniczące – nr 5 i 6 – w ówczesnym powiecie Olesno, w granicach nadleśnictw Kluczbork i Olesno. Po krótkim okresie użytkowania obwody te zamieniono z Kołem Nr 9 (obecnie „Brzezina” Opole) na jeden obwód łowiecki nr 88 w powiecie kozielskim.Stanowiły go głównie tereny leśne administrowane przez ówczesne nadleśnictwo Sławięcice i Kędzierzyn – z bogatym stanem zwierzyny grubej, w tym również danieli. Obwodem tym cieszyliśmy się krótko na skutek nacisków m. in. władz wojewódzkich PZŁ i władz administracyjnych faworyzujących nowe Koło „Azoty”. W 1957 roku zrezygnowano z jego dzierżawy. Straty zostały zrekompensowane nowymi obwodami. Wcześniej, od 1.09.1954 roku, byliśmy już dzierżawcami polnego obwodu nr 47 (52) „Komprachcice” k. Opola, obejmującego również część lasu nadleśnictwa Dąbrowa Opolska w rejonie Wawelna i Polskiej Nowej Wsi (obecny obwód nr 61).

Od 1.07.1956 roku wydzierżawiono nam obwód nr 72 „Sady” o powierzchni 4212 ha z terenami leśnymi nadleśnictwa Dąbrowa Opolska. Obwód ten przeszedł kolejne zmiany nazwy (nr 88 „Grodziec”) i korekty granic. Gospodarujemy na nim do dziś (nr 61) na powierzchni 5050 ha. W 1958 roku staliśmy się również dzierżawcami obwodu nr 73 „Ligota Tułowicka” w powiecie Niemodlin, o powierzchni 5733 ha, zwolnionego przez WKŁ nr 477 w Będzinie. Obwód ten graniczył z dotychczas dzierżawionymi obwodami 47 (52) i 72 (88), tworząc rozległy i interesujący teren łowiecki wyznaczany miejscowościami: od Opola przez Chróścinę, Wawelno, Niemodlin, Przechód, Ochodze, Komprachcice, Chmielowice. Tereny leśne obwodu 73 wchodziły i nadal stanowią tereny nadleśnictw Tułowice i Prószków. W końcu 1961 roku w związku z możliwościami wydzierżawienia obwodu nr 13 zrezygnowaliśmy z obwodu 73 na rzecz Koła „Cietrzew” w Opolu, które do dziś na nim gospodaruje i poluje.

Od 1962 roku staliśmy się dzierżawcami zwolnionego przez ministerstwo obwodu dyspozycyjnego OZLP w Opolu nr 13 „Szumirad” o powierzchni 8244 ha. Z dniem 1.04.1975 roku decyzją ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego obwód ten został wyłączony z dzierżawy. Umowę z Kołem rozwiązano. Powodem były obiekty wojskowe, których budowę rozpoczęto na tym terenie. W lipcu 1975 roku jako rekompensatę otrzymaliśmy obwód nr 97 „Dębina” (obecnie nr 71) w powiecie grodkowskim, o powierzchni 4040 ha, który do dziś dzierżawimy. W tym obwodzie 1/4 powierzchni stanowią kompleksy leśne znajdujące się w granicach nadleśnictwa Tułowice.

Aktualnie dzierżawione przez Koło dwa obwody łowieckie to obwód nr 74 i nr 70 o łącznej powierzchni 9645 ha, w tym leśnej 3280 ha, w granicach nadleśnictw Opole i Tułowice.

Gospodarka łowiecka

 • dzierżawimy obwody łowieckie
 • dbamy o poprawę warunków bytowania zwierzyny
 • prowadzimy wsiedlenia zwierzyny w celu zwiększenia populacji
 • przeciwdziałamy kłusownictwu
 • gospodarujemy populacją zwierzyny w drodze polowania
 • chronimy uprawy przed szkodami wyrządzonymi przez zwierzynę

Tradycje i kultura łowiecka

 • posiadamy własny sztandar
 • organizujemy bale myśliwskie oraz imprezy integracyjne
 • posiadamy 6 sygnalistów dbających o oprawę muzyczną wszystkich spotkań i polowań
 • wspieramy wydarzenia lokalne i charytatywne
 • posiadamy miejsce pamięci myśliwych, którzy odeszli z naszego grona do „krainy wiecznych łowów”

Edukacja

 • prowadzimy spotkania edukacyjne z uczniami szkół
 • prowadzimy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa na polowaniu
 • podnosimy umiejętności strzeleckie naszych członków organizując treningi

Nasze obwody

Grodziec

Obwód łowiecki nr 74 to obwód leśny o powierzchni  5 323 ha, z czego niespełna 42% stanowią lasy. Położony jest w granicach rejonu hodowlanego Bory Niemodlińskie na terenie Nadleśnictw Tułowice i Opole. W roku 2004 obwód podzieliła autostrada, co pociągnęło za sobą zmianę zasięgów terytorialnych Nadleśnictw i część leśna znalazła się w Leśnictwach Dąbrowa (N-ctwo Opole) i Sosnówka (N-ctwo Tułowice). Wcześniej lasy tego obwodu obejmowały jedno Leśnictwo Siedliska i nazwa ta doskonale obrazowała różnorodność przyrodniczą tego terenu. Występują tu bowiem zarówno leśne siedliska borowe, od borów świeżych do bardzo rzadkich bagiennych z dominacją gatunków drzew iglastych, jak i żyzne siedliska lasowe z dużym udziałem gatunków liściastych. Bardzo długa granica polno-leśna obwodu stwarza świetne warunki hodowlane przede wszystkim dla zwierzyny grubej, z której użytkujemy jelenia, dzika i sarnę. Dobrze zagospodarowane pola stanowią bazę żerową nie tylko dla naszych „rodzimych” populacji, ale i dla zwierzyny migrującej z sąsiednich obwodów stąd odszkodowania łowieckie stanowią bardzo istotną pozycję w budżecie po stronie kosztów. 

Kopice

Obwód łowiecki nr 70 to obwód polny, którego powierzchnia wynosi 4  322 ha. Lasy tego obwodu to dwa zasadnicze kompleksy – Dębina i Żelazna oraz rozrzucone wśród pól mniejsze fragmenty drzewostanów. Wszystkie należą do Leśnictw Dębina i Głębocko Nadleśnictwa Tułowice i zajmują powierzchnię nieco ponad 1 tys. ha. Dominują tu lasy liściaste z dębem i jesionem, na żyznym gliniastym podłożu w dolinie Nysy Kłodzkiej, stanowiącej granicę obwodu od strony wschodniej. Te żyzne gleby dominują też na powierzchni polnej obwodu, która utrzymywana jest w wysokiej kulturze rolnej. W uprawach przeważa pszenica, rzepak, buraki i kukurydza. Istnieją tu dobre warunki bytowe dla sarny i dzika, sporadycznie pojawia się jeleń. Szkody łowieckie były tu do niedawna zjawiskiem incydentalnym, ale przy dynamicznym w ostatnich latach rozwoju populacji dzika stają się coraz większym problemem. Użytkowanie zwierzyny drobnej ogranicza się w ostatnich latach do dzikich kaczek i drapieżników, z których pochwalić się można stosunkowo licznie występującym borsukiem. Przeważające obecnie kilkudziesięcio- i kilkusethektarowe monokultury nie dają możliwości odbudowy niegdyś dość licznie występujących polnych kuraków czy zająca.

Zarząd Koła

prezes wojciech dudikmale

Wojciech
Dudik

Prezes

jacek dz jpg 1

Jacek
Dzierżanowski

Łowczy

eAdrianGrela

Adrian
Grela

Sekretarz

skarbnik andrzej sieheńmale 2

Andrzej
Sieheń

Skarbnik

Członkowie KŁ „Knieja”

W 1952 roku nasze Koło liczyło 14 członków. Obecnie stanowimy 65-osobową społeczność, która z szacunkiem do przyrody realizuje zadania związane z gospodarką łowiecką.

Do Krainy Wiecznych Łowów odeszli

 

A-E

Albin Tadeusz

Balkowski Jan
Bąk Maksymilian

Cembala Wincenty
Chruń Franciszek
Cyganowski Piotr
Czyżewski Faustyn
Czyżyszyn Leon

Dowhyluk Paweł
Drozd Kazimierz
Drożdż Lech
Dudik Antoni
Dudik Witold

Dzierżanowski Tadeusz – 2022
Dzierżanowski Stanisław
Dzwonnik Tadeusz

F-J

Filipowicz Aleksander
Filipowicz Włodzimierz
Fiszer Eugeniusz

Galus Karol

Hałdaś Jan
Holiński Zenon

Izydorski Stanisław

Janicki Walenty

K-O

Kaczmarek Zygmunt
Koch Tadeusz
Kokot Jan
Korzec Teofil
Kowalczyk Zygmunt
Kowalik Leon
Kościelski Stanisław

Litarski Jozef

Mamczakiewicz Stanisław
Młot Kazimierz

Nacięgiewicz Jacław

Oliwa Mieczysław
Osmelak Leon

P-Ż

Podejko Antoni
Podgórski Stanisław

Solanowski Emil

Sołtysik Bolesław
Sołtysik Zbigniew
Spacil Mieczysław

Stępień Eugeniusz 
Stępień Wawrzyniec
Szumski Leon

Szpyrka  Adam

Tarnawski Władysław
Trzemewski Zbigniew

Wasyleńki Zdzisław
Wasyleńki Julian
Welcer Czesław
Wróblewski Marian
Wysocki Marian

Zwoliński Andrzej
Zwoliński Zdzisław